Arbeidsconflicten

Voor veel mensen is werk één van de belangrijkste elementen in hun leven. Een verstoorde arbeidsrelatie kan daarom diep ingrijpen. Voor jou als werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Denk eens aan ziekte, reputatie-schade en ontslagvergoedingen. Het in redelijkheid eens worden over hetgeen jullie verdeeld houdt, is altijd beter voor alle partijen. Veel beter dan te kiezen voor een gerechtelijke procedure met veelal een onzeker eindresultaat. Voor jou, voor de ander of zelfs jullie voor allebei. Kies voor het oplossen van je arbeidsconflict dus te allen tijde voor arbeidsmediation. Zo houd je het vinden van de passende oplossing tenminste in eigen hand!

Werk is de verbindende schakel tussen mensen

Werk is belangrijk voor iedereen. Het geeft betekenis aan je leven en je zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis. Goede medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van alle betrokkenen, waaronder klanten, collega-werknemers, directie, leveranciers en de ondernemer zelf.

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch herkenbaar, maar een verstoorde (werk)relatie kan wel als verlammend worden gevoeld. En niet alleen door de werknemer zelf. Snel verslechterende verhoudingen, verbitterd raken, verzuim en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen zijn dan een onvermijdelijk gevolg.

En zo kunnen jullie als werkgever en werknemer, waar jullie ooit begonnen met een gezamenlijk doel, waar jullie samen afspraken en plannen maakten, steeds verder uit elkaar komen te staan. De kloof die tussen jullie ontstaat, wordt gevuld met herinneringen, feiten en meningen waar ieder zijn of haar gelijk uit probeert te halen en waar eenieder van jullie ook goede redenen uit put om gelijk te hebben. De aanvankelijke gemeenschappelijkheid is ineens ver te zoeken.

De keuze voor arbeidsmediation

Samen een oplossing zoeken is niet altijd het eerste waar je dan naar verlangt. Maar toch: met begrip voor elkaar en de eigen belangen kán vastgelopen communicatie worden omgezet in constructief overleg. Veelal levert dit nieuwe inzichten op. En deze inzichten leiden vaak tot nieuwe afspraken. Soms tot afspraken die zorgen voor herstel van de prettige arbeidsrelatie en soms tot afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en woede kunnen worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een voor beide kanten passend, integer afscheid. MGM Mediation helpt jullie daar graag bij!

Alle belangrijke aspecten komen aan bod bij arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation gaat het soms met name over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met MGM Mediation al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de arbeidsmediator ook aandacht besteed aan de relevante economische/juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie.

Als jullie besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft MGM Mediation kennis van zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de transitievergoeding, opzegtermijnen, WW rechten, opzegverboden en concurrentiebedingen. Arbeidsmediation door MGM Mediation garandeert dat jullie tot afspraken komen die recht doen aan de wettelijke kaders.

Het resultaat van arbeidsmediation

Bij een arbeidsconflict of geschil wordt je aan de mediationtafel nooit tot ongewilde compromissen gedwongen. Het is juist de bedoeling dat je vrijwillig en op eigen kracht, indien gewenst ondersteunt door je adviseur, onderhandelt over een resultaat. Een resultaat waar jij persoonlijk tevreden mee kunt zijn. In tegenstelling tot een onzekere, opgelegde uitkomst die je via een gerechtelijke procedure te wachten zal staan.